Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Варна
Новини
Съдебен район
Подсъдност
Председател
Съдии
Структура
Насрочени дела
Съдебни актове
Бланки
Такси
Банкови сметки
Обяви
Свободни работни места
Годишни доклади
Историческа справка
Контакти
 Съдебни актове  
 Постановени съдебни актове

       Съгласно Чл. 64. от Закона за Съдебната Власт (ЗСВ) актовете на съдилищата се публикуват на страницата на съда в интернет при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

       Актовете по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата, ще се публикуват без мотивите им. 

Списък на всички актове можете да намерите  тук >>>гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” № 57, ет.4; Тел.: 052/612 188; Факс: 052/609 303  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР