Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Варна
Новини
Съдебен район
Подсъдност
Председател
Съдии
Структура
Насрочени дела
Съдебни актове
Бланки
Такси
Банкови сметки
Обяви
Свободни работни места
Годишни доклади
Историческа справка
Контакти
 Банкови сметки  
 Банкови сметки

При внасяне на:

 · държавни такси
 · суми по изпълнителни листи
     - разноски по делото
     - глоби

 Първа инвестиционна банка - клон Варна
 IBAN:   BG46 FINV 9150 31BG N0FP GI
 BIC:      FINVBGSF

При внасяне на:

 · парични гаранции 
 · депозити

 Първа инвестиционна банка - клон  Варна
 IBAN:  
BG14 FINV 9150 33BG N0FP GJ
 
BIC:      FINVBGSFгр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” № 57, ет.4; Тел.: 052/612 188; Факс: 052/609 303  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР