Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Варна
Новини
Съдебен район
Подсъдност
Председател
Съдии
Структура
Насрочени дела
Съдебни актове
Бланки
Такси
Банкови сметки
Обяви
Свободни работни места
Годишни доклади
Историческа справка
Контакти
 Подсъдност  
 Подсъдност

Подсъдността на военните съдилища е регламентирана в Глава тридесет и първа
от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Глава тридесет и първа от НПК
ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА, ПОДСЪДНИ НА ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА

Дела, подсъдни на военните съдилища:

Чл. 396.
(1) На военните съдилища са подсъдни делата за престъпления, извършени от:

1. военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България ;
2. генерали, офицери и лица от сержантския и редовия състав от други министерства и ведомства;
3. резервистите при участие в учебно-мобилизационни мероприятия или при изпълнение на активна служба в постоянния резерв;
4. сътрудниците на органите от ведомствата по т. 1 и 2 при или по повод изпълнение на възложените им задачи;
5. гражданските лица на служба в Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната, в Министерството на вътрешните работи, в Националната служба за охрана и в Националната разузнавателна служба при или по повод изпълнение на службата им.

(2) На военните съдилища са подсъдни и делата за престъпления, в осъществяването на които са участвали и граждански лица.

Подсъдност пред въззивната и касационната инстанция

Чл. 397. 
Делата, решени от военните съдилища, се разглеждат като въззивна инстанция от Военно-апелативния съд, а като касационна инстанция - от Върховния касационен съд, който разглежда и предложенията за възобновяване на наказателните дела на военните съдилища.гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” № 57, ет.4; Тел.: 052/612 188; Факс: 052/609 303  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР