Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Варна
Новини
Съдебен район
Подсъдност
Председател
Съдии
Структура
Насрочени дела
Съдебни актове
Бланки
Такси
Банкови сметки
Обяви
Свободни работни места
Годишни доклади
Историческа справка
Контакти
 Такси  
 Тарифа № 1

Сборна извадка от ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
и
ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата
по Гражданския и процесуален кодекс (ГПК) 

 

 Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира
държавна такса

Размер на таксата

проста
(лв.)

пропорционална (%)

1

По молби за издаване на изпълнителни листове, както и в случаите на служебно издаване на такива

5 лв.

-

2

За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер

12 лв.

-

3

За граждански искове по наказателни дела - върху уважения размер но не по-малко от 50 лв.

-

4 %

4

За частни жалби по граждански дела

15 лв.

-

5

За частни жалби по наказателни дела от частен характер

5 лв.

-

6

По молби за реабилитация, когато се образува дело 

6 лв.

-

7

За издаване на заповед, удостоверение, включително свидетелство за съдимост

5 лв.

-

8

За издаване на препис от документи
а ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по 

2 лв

1 лв.

-

-

9

За издаване на фотокопие от документи за всяка страница по
ако фотокопието е повече от 50 страници за всяка следваща по

0.10 лв

0.07 лв

-

-

   Забележка: тази таблица е извадка и включва само най-често използваните такси за услуги!!!гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” № 57, ет.4; Тел.: 052/612 188; Факс: 052/609 303  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР