Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Варна
Новини
Съдебен район
Подсъдност
Председател
Съдии
Структура
Насрочени дела
Съдебни актове
Бланки
Такси
Банкови сметки
Обяви
Свободни работни места
Годишни доклади
Историческа справка
Контакти
 Насрочени дела  
 График на съда

В изпълнение на решение на ВСС – протокол № 27/07.06.2006 г. Разпределението на наказателните дела по съдии се извършва по принципа на случайния избор – чрез компютърна програма.

Информация за насрочените дела можете да намерите тук >>> 

 гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” № 57, ет.4; Тел.: 052/612 188; Факс: 052/609 303  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР